FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Belangengroepen

FBS behartigt de belangen van fabrikanten binnen verschillende organisaties, platforms, klankbordgroepen en verenigingen. Deze worden hieronder kort benoemd.

BIM loket

Het BIM Loket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. In het BIM Loket werken de betrokken beheerorganisaties nauw samen. Namens FBS neemt bestuurslid Han den Hartog deel aan bijeenkomsten van het BIM-loket. Meer informatie over het BIM-loket vindt u hier.

Klankbordgroep stichting STABU

STABU is hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. Sinds 2015 levert STABU een online specificatiesystematiek waarmee zowel bestekken kunnen worden gemaakt als complete gebouwdossiers. Daarnaast levert STABU Fabrikant gebonden Product Specificaties (FPS). Alles wordt voortdurend getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties.

De klankbordgroep is bedoeld om de systematiek te beoordelen en te toetsen en daarover met STABU in gesprek te gaan. De klankbordgroep komt incidenteel bij elkaar en krijgt tussendoor documenten, delen van de systematiek of concrete vragen voorgelegd op basis waarvan STABU in gesprek gaat. Bestuurslid Roland Sleutjes is lid van de klankbordgroep van STABU en vertegenwoordigt daar FBS. Meer over de klankbordgroep leest u hier.

Platform Voorbereiding Stelselherziening

Het Platform Voorbereiding Stelselherziening stelt zich ten doel om de kwartiermakers die door de Minister zijn aangesteld om de omslag naar een private kwaliteitsborging in de bouw vorm te geven, concrete voorstellen te doen voor de wijze waarop het gebruik van de bestaande instrumenten concreet kan worden ingevuld in het nieuwe stelsel. Namens FBS heeft bestuurslid Roland Sleutjes zitting in de stuurgroep. Meer informatie omtrent het PVS vindt u hier.

Communicatieforum CE-markering

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten van kracht. Deze geeft regels voor het testen en beoordelen van producten ten behoeve van de verplichte CE-markering op bouwproducten. Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering. Bestuurslid Roland Sleutjes vertegenwoordigt bij bijeenkomsten van dit platform de leden van FBS. Meer informatie omtrent het platform CE-markering vindt u hier.

Komo

De belofte van KOMO is objectief en steeds opnieuw door onafhanklijke deskundigen vastgestelde kwaliteit voor de bouw- en infrasector. Voor producten, realisatieprocessen, diensten en personen. Voor de vraagzijde van de markt betekent het KOMO-keurmerk: zekerheid over kwaliteit. Voor de aanbodzijde van de markt betekent het KOMO-keurmerk: onderscheidend vermogen en een preferente marktpositie ten opzichte van producten, realisatieprocessen en personen zónder KOMO-keurmerk, waarvan de kwaliteit immers niet objectief is vastgesteld. Bestuurslid Roland Sleutjes vertegenwoordigt bij bijeenkomsten van Komo de leden van FBS. Meer informatie omtrent Komo vindt u hier.

Nederlands Verbond Toeleveranciers Bouw

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw behartigt sinds 1988 de gemeenschappelijke belangen van producenten en leveranciers van bouwgrondstoffen en bouwmaterialen. Het NVTB vertegenwoordigt 11 branches en meer dan 500 producenten en leveranciers van bouwmaterialen en bouwproducten. Samen zijn zij goed voor een jaaromzet van 20 miljard euro. Het NVTB verbindt, informeert, inspireert en ondersteunt de Nederlandse bouwindustrie en werkt samen met de brancheleden aan een goede positionering van de bouw toeleverende bedrijven. Dennis Duffels is namens FBS vertegenwoordigt bij de NVTB. Meer informatie omtrent het NVTB vindt u hier.